Zasady konkursu WYGRAJ APARTAMENT W ALGARVE:

  1. Pobierz na telefon aplikację WingXperriences

  2. Subskrybuj nasz kanał PodróżoVanie
  3. W komentarzu pod filmem APARTAMENT DO WZIĘCIA podaj swój numer użytkownika WingXperiences (znajdziesz go w lewym górnym rogu aplikacji) oraz opisz jakieś ciekawe przeżycie z Twojego życia. 

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ APARTAMENT W ALGARVE

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Właściciel Aplikacji WingXperiences oraz Autor kanału YouTube działający pod nazwą Podróżovanie reprezentowany przez firmę VANGAWLAS LTD. z siedzibą w Londynie, („Organizator”).

2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu społecznościowego YouTube.com, za którego pośrednictwem można wziąć udział w Konkursie. Podmioty te nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w stosunku do uczestników Konkursu w związku z roszczeniami uczestników opartymi na niniejszym regulaminie.

2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne mające stałe miejsce zamieszkania na terenie Unii Europejskiej, przy czym osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych muszą być reprezentowane w Konkursie przez swoich przedstawicieli ustawowych, natomiast osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych albo opiekunów prawnych.

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. Konkurs skierowany jest do
a)subskrybentów kanału PODRÓŻOVANIE w serwisie YouTube. Warunki korzystania z witryny internetowej YouTube, dostępne są pod adresem https://www.youtube.com/t/terms. Uczestnicy mogą zapoznać się z Wytycznymi dla społeczności YouTube, których nieprzestrzeganie powoduje dyskwalifikację z konkursu pod adresem https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/pl/communityguidelines.htm
b) zarejestrowanych użytkowników aplikacji WingXperiences dostępnej na telefony z systemem Android pobranej z GooglePlay lub telefony z systemem iOS pobranej z AppleStore
4. Wykonanie zadania konkursowego opisanego w § 3 ust. 2 poniżej oraz zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu (dalej Zgłoszenie). Przystąpienie do konkursu oznacza akceptacje niniejszego Regulaminu.
5. Dodatkowo Uczestnik może złożyć dobrowolne oświadczenia: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich podanych wyżej danych osobowych w celach marketingowych i handlowych przez administratora danych kanału PodróżoVanie, działający pod adresem www.pozdrozovanie.pl, a w serwisie YouTube pod nazwą PORDÓŻOVANIE prowadzonego przez firmę VANGAWLAS LTD. z siedzibą w Londynie oraz udostępnianie danych osobowych. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany, że podanie w/w danych osobowych jest dobrowolne oraz o prawie do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i uzupełniania zgodnie z aktualnym stanem. Wyrażam zgodę, na otrzymywanie od Podrozovanie.pl, działający pod adresem www.podrozovanie.pl, prowadzonego przez VANGAWLAS LTD. z siedzibą w Londynie w formie e-maila lub sms, informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422)
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie zgłoszeń niezgodnych z niniejszym Regulaminem, w szczególności:

a) osoby, która bierze udział w Konkursie posługując się kontem na YouTube, w którym został podany fikcyjny adres e-mail;
b) osoby prowadzącej działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzące w wizerunek marki PodróżoVanie lub WingXperiences.
7. Osoba, która przystąpiła do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, staje się uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej: Uczestnikiem).

§ 3. Zasady i przebieg konkursu
1. Konkurs trwa od 10.03.2019 r. do 17.03.2019 r. do godz. 23:59 CET. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 25.03.2019, szczegóły dotyczące rozstrzygnięcia konkursu zawarte są w § 3 ust. 9 poniżej.
2. Zadanie konkursowe polega na podaniu w komentarzu pod filmem APARTAMENT DO WZIĘCIA dostępnym pod adresem https://youtu.be/73WS4rYqmPA odpowiedzi na zadane w filmie pytanie oraz podanie indywidualnego numeru klienta aplikacji WingXperiences.

3. Każde zgłoszenie konkursowe powinno być opublikowane w komentarzu pod filmem APARTAMENT DO WZIĘCIA dostępnym pod adresem https://youtu.be/73WS4rYqmPA.

4. Zgłoszenie nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich, stanowić reklamy innych podmiotów, jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji, lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi, lub zwierząt.

5. Zgłoszenia, które nie spełniają warunków wskazanych w Regulaminie nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową podczas wyłaniania zwycięzców. Zgłoszenia takie mogą być także usunięte przez Organizatora w każdym czasie, a Uczestnikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tego tytułu.

6. Zwycięzca zostanie wybrany przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.

7. Uczestnik może wygrać w Konkursie tylko jedną nagrodę. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora,

8. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej poprzez komentarz (odpowiedź) do zgłoszenia pod postem konkursowym, następnego dnia po zakończeniu konkursu tj. 25.03.2019r. W terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zwycięzca zobowiązany jest odesłać poprzez wiadomość prywatną na adres e-mail: podrozovanie@gmail.com następujące informacje:

a) imię i nazwisko,
b) numer telefonu kontaktowego,
c) adres uczestnika
d) datę urodzenia

9. W przypadku niepodania powyższych danych przez zwycięzcę w określonym terminie lub podania nieprawidłowych danych, zwycięzca traci prawo do nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo żądania od zwycięzcy dodatkowych danych, jeżeli będą one niezbędne w celu przekazania nagrody lub opłacenia ewentualnego podatku.

10. W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo wskazania jako zwycięzcy innego Uczestnika Konkursu, który nie wygrał jeszcze nagrody. Nowego zwycięzcę lub wyróżnionego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wybierze Komisja Konkursowa.

§ 4. Nagrody
1. Nagrodą w konkursie jest 5-dniowy pobyt w Apartamencie Casa Xarocco dla 4 osób. Apartament znajduje się w miejscowości Carvoeiro w Portugalii.

2. W konkursie przewidziano jedną nagrodę.
3. Nagroda w konkursie będzie dalej nazywana „Apartament”.
4. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu do Apartamentu, posiłków oraz żadnych innych opłat związanych z pobytem w Apartamencie. Zwycięzca pokrywa koszty dojazdu do Apartamentu, koszty wyżywienia oraz ewentualnych szkód.
5. Apartament jest przystosowany dla 4 osób, posiada dwa podwójne łóżka w osobnych sypialniach, każda z sypialni posiada prywatną łazienkę.

§ 5. Zastrzeżenia
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu osób, które w związku z udziałem w Konkursie podejmują działania sprzeczne z prawem lub niniejszym regulaminem.

2. Wizerunki nagród prezentowanych w materiałach promocyjnych, są użyte wyłącznie w celach poglądowych i mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do korzystania z Profilu w Serwisie YouTube.
4. Organizator może zażądać od Zwycięzcy kaucji na pokrycie ewentualnych szkód wyrządzonych w Apartamencie podczas pobytu.
5. Termin odbioru nagrody (pobytu w Apartamencie) w zależności od dostępności, ustalany będzie drogą e-mailową pomiędzy Zwycięzcą a Organizatorem.

§ 6. Klauzula o danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe Uczestników Konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz zbierane są i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzcy oraz ogłoszenia wyników, oraz realizacji i wydania nagród. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagród. Dane osobowe będą przetwarzane w siedzibie Administratora.

2. Dodatkowo Uczestnicy mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych danych dla celów marketingowych oraz zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną na rzecz firmy VANGAWLAS LTD., zgodnie z § 2 ust. 5.

§ 7. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać Organizatorowi na piśmie.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora

§ 8. Postanowienia Końcowe

1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, w szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter pomocniczy.

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie PODRÓŻOVANIE pod adresem: https://podrozovanie.pl/apartament-do-wziecia-konkurs

Polub nas!
Facebook
YouTube
Instagram
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Polub nas!