fbpx

REGULAMIN KONKURSU

„PASZPORT PODRÓŻNIKA” [dalej „Regulamin”]

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Paszport podróżnika” [dalej: „Konkurs”].

 2. Organizatorem Promocji jest Łukasz Gawlas, NIP: 5521594358, działający pod adresem ul. Starzeńskiego 65, 34-200 Sucha Beskidzka, [dalej: „Organizator”]. Fundatorem Nagród w Konkursie jest firma TMD FRICTION SERVICES GMBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, NIP 896 156 58 71, działająca pod adresem Al. Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warszawa. [dalej: „Fundator”].

 1. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Informacje dotyczące Konkursu zamieszczane są na  stronie internetowej pod adresem https://podrozovanie.pl/regulamin_poznan/ [dalej: „Strona Konkursu”]. 

 1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest do odbioru Paszportu Podróżnika dostępnego na targach Caravans Salon Poland na stoisku PodróżoVanie w dniach 21-23.10.2022, a następnie do wypełnienia go odpowiednimi odpowiedziami konkursowymi. 

 1. Konkurs trwa w okresie od 21 października 2022 r. od godziny 10:00 do 23 października 2022 r. do godziny 12:00. 

 1. W ramach Konkursu prowadzone są Działalności Konkursowe polegające na wpisaniu poprawnych odpowiedzi w Paszporcie Podróżnika, danych osobowych oraz na opublikowaniu postu konkursowego w kanałach social mediach Uczestnika zdjęcia zrobionego na stoisku PodróżoVanie.

 

2. UCZESTNICY PROMOCJI

 1. Udział w Promocji mogą wziąć wyłącznie osoby fizyczne, które spełniają łącznie następujące warunki [dalej jako „Uczestnicy”]: 

  1. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, 

  2. zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  3. dokonały Działalności Konkursowych opisanych w punkcie 3.1. 

 1. Z udziału w Promocji są wyłączeni członkowie organów, pracownicy i współpracownicy Organizatora i Fundatora., a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. 

 1. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z osobami, o których mowa w pkt. 2.2 powyżej.

3. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU  

 1. Aby wziąć udział w Promocji Uczestnik powinien dokonać kolejno poniższych czynności [dalej jako „Zgłoszenie”]: 

 1. Odbierz paszport podróżnika na stoisku PodróżoVanie. Wszystkie odpowiedzi będziesz zapisywać w swoim paszporcie.

 2. Zrób sobie zdjęcie w konkursowej ramce i do niedzieli do 12:00 opublikuj post na swoim IG lub FB. Oznacz @podrozovanie oraz @caravanssalon. 

 3. Znajdź w Strefie Vanlife ekipę, która na pokładzie kampera ma kominek. Zbij z nimi piątkę i dowiedz się, gdzie odbyła się ich pierwsza podróż vanem.

 4. Odwiedź stoisko Caravans Salon. Znajdź stworzoną przez nas zagadkę, a jej rozwiązanie wpisz w paszporcie.

 5. Wróć na nasze stoisko i wrzuć wypełniony paszport do magicznej kuli. 

 1. Zgłoszenia nie spełniające wymogów opisanych w Regulaminie są nieważne i będą wykluczane z Konkursu przez Organizatora.  

 1. Zgłoszenie Konkursowe nie może naruszać: praw nabytych osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych lub osobistych, dóbr osobistych, a także nie może naruszać dobrych obyczajów, uczuć religijnych, nie może zawierać nawiązań do kwestii politycznych, używek, zawierać wulgaryzmów oraz danych osobowych innych podmiotów niż Uczestnik. Dokonując Zgłoszenia Uczestnik oświadcza, iż jest wyłącznym autorem Zadania Konkursowego.  

 1. Jeden Uczestnik może dokonać jednego Zgłoszenia udziału w Konkursie.

 

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD  

 1. Spośród wszystkich Zgłoszeń zgłoszonych od 21.10.2022 od godziny 10:00 do 23.10.2022 do godziny 12:00, Komisja wylosuje
  3 Zadania Konkursowe. Jednocześnie z wyłonieniem zwycięzcy Organizator dokona weryfikacji Zgłoszeń, a jeśli któreś z wylosowanych Zgłoszeń będzie niepełne, zostanie wylosowany kolejny zwycięzca. 

 1. Nagrodą I stopnia w Konkursie jest zestaw upominków, w skład którego wchodzą:

Dwa fotele Outwell Casida XL o wartości 860 zł

Lodówka Polarbox 12l o wartości 119 zł.

Kubek termiczny Contigo o wartości 109,99 zł.

Plecak z bidonem, latarką i kocem piknikowym firmy TEXTAR.

Karty do gry Van Life Polska, książka „Droga” i „Księga Podróży” od PodróżoVanie.

 1. Nagrodą II stopnia w Konkursie jest zestaw upominków, w skład którego wchodzą:

Aparat fotograficzny Fujifilm Instax Mini 11 o wartości 339 zł.

Lodówka Polarbox 12l o wartości 119 zł.

Zaparzacz do kawy AeroPress 82R08 250 ml o wartości 96 zł.

Plecak z bidonem, latarką i kocem piknikowym firmy TEXTAR.

Karty do gry Van Life Polska, książka „Droga” i „Księga Podróży” od PodróżoVanie.

 1. Nagrodą III stopnia w Konkursie jest zestaw upominków, w skład którego wchodzą:

Głośnik JBL Clip 4 o wartości 

Siekierka Friskas X5 o wartości 122,10 zł.

Lodówka Polarbox 12l o wartości 119 zł.

Plecak z bidonem, latarką i kocem piknikowym firmy TEXTAR.

Karty do gry Van Life Polska, książka „Droga” i „Księga Podróży” od PodróżoVanie. 

 1. Uczestnik, którego Zgłoszenie Konkursowe zostanie wylosowane przez Komisję jest uprawniony do otrzymania jednej Nagrody.  

 1. Jedno Zgłoszenie uprawnia do otrzymania tylko jednej Nagrody. 

 1. Uczestnikom nie przysługuje prawo do przeniesienia nagrody na osoby trzecie. 

 1. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody ani na ekwiwalent pieniężny. 

 1. O wygranej Organizator poinformuje zwycięskich Uczestników w niedzielę 23.10.2022 o godzinie 12:00 podczas oficjalnego losowania. Osoby nieobecne w trakcie głosowania otrzymają informację o wygranej telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podany w Zgłoszeniu. Wiadomość e-mail wysłana zostanie w terminie 2 dni roboczych od wyboru Zadania Konkursowego. 

 1. Wydanie Nagrody nagród nastąpi na stoisku PodróżoVanie lub za pośrednictwem przesyłki kurierskiej. Wydanie nagrody możliwe jest tylko na terytorium Polski.

 

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych na zasadach szczegółowo określonych w niniejszym paragrafie jest Łukasz Gawlas, NIP: 5521594358, działający pod adresem ul. Starzeńskiego 65, 34-200 Sucha Beskidzka,

 2. Administrator przetwarza dane osobowe podawane przez Uczestników w Konkursie. 
  W przypadku Uczestników dokonujących Zgłoszenia przetwarzany będzie adres e-mail i numer telefonu. W przypadku Uczestników będących zwycięzcami Konkursu przetwarzane będą następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego. 

 3. Administrator przetwarza dane osobowe wskazane w ust. 2 powyżej w zakresie niezbędnym do realizacji celu, którym jest: 

 1. prawidłowa realizacja Konkursu (jego organizacja i przeprowadzenie) zgodnie
  z Regulaminem, a w szczególności zapewnienie Uczestnikom możliwości udziału w Konkursie – podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda Uczestnika – osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”); 

 2. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, który rozumiany jest jako polubowne rozwiązanie ewentualnego sporu, obrona przed kierowanymi roszczeniami i rozpatrzenie reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 3. realizacja obowiązków podatkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 1. Podanie danych osobowych przez Uczestnika w Konkursie jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie lub odpowiednio do realizacji Nagrody
  w Konkursie.

 2. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez następujące okresy:

 1. dane Uczestników Konkursu – w dniach trwania konkursu.

 2. dane Uczestników, którzy otrzymali Nagrodę – nie dłużej niż tydzień od dnia realizacji lub doręczenia Nagrody,

 1. Każda osoba, której dane dotyczą ma w dowolnym momencie prawo do:

 1. potwierdzenia, że jej dane osobowe są przetwarzane, dostępu do swoich danych oraz uzyskania kopii swoich danych,

 2. poprawienia nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, 

 3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi określone
  w art. 17 i 18 RODO. Realizacja prawa do usunięcia danych w czasie trwania Konkursu uniemożliwia dalszy udział podmiotu, którego dane dotyczą w Konkursie,

 4. zgłoszenia sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją podmiotu, którego dane dotyczą – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na uzasadnionym interesie Administratora i Organizatora (o ile dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 5. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

 1. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, a także wykonania przysługujących praw, podmioty których dane dotyczą powinni zwrócić się
  z zapytaniem do Organizatora, z którym należy kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@podrozovanie.pl.

 2. Niezależnie od powyższego, podmioty, których dane dotyczą, mają prawo złożenia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
  00 – 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

 3. Uczestnicy zobowiązani są do podawania danych wyłącznie prawdziwych i aktualnych.

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

7.1 Niniejszy Regulamin dostępny jest na Stronie podrozovanie.pl. 

7.2 Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że zmiany nie będą naruszały praw nabytych Uczestników oraz będą dokonywane wyłącznie na korzyść Uczestników. W przypadku zamiaru zmiany Regulaminu, zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej, Organizator opublikuje stosowną informację na Stronie podrozovanie.pl i powiadomi o tym fakcie Uczestników ze stosownym wyprzedzeniem. W przypadku zmiany Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu o tym Uczestników, będą oni mieli prawo, bez żadnych konsekwencji, odstąpić od udziału w Konkursie. 

7.4. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz RODO.

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial